Vårt miljöansvar

Vi är ett miljöföretag som arbetar långsiktigt för en fossilfri framtid

Våra värmepumpar använder solenergi som lagrats i berg, sjö och luft. Solenergin är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser. Med närmare 100 års erfarenhet arbetar vi med innovativa och smarta lösningar för ett fossilfritt och hållbart samhälle för kommande generationer.
 
Miljö/Hållbarhet ISO-14001
Våra hållbara produkt och systemlösningar syftar till att kontinuerligt förbättra Miljön och
minska miljöpåverkan. Därför är det också naturligt för oss att alltid beakta miljöaspekter
i allt vi företar oss genom att: Kontinuerligt hållas oss uppdaterade gällande miljölagar och med bred marginal uppfylla dessa. Utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som är säkra, energieffektiva och miljöanpassade och som kan skrotas eller återvinnas på ett säkert sätt. Använda processer och arbetsmetoder som minimerar miljöpåverkan.
 
Värmepumpar är klimatvänliga. Men kom ihåg att återvinna din värmepump.
Värmepumpar är en viktig del av energiomställningen och väldigt vanliga i svenska hem.
Sverige har i decennier satsat på att utveckla värmepumpstekniken och forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter, visar en utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Energimyndigheten.
Men värmepumpar innehåller, precis som våra kylar och frysar, en liten mängd köldmedium som är en växthusgas. Oroa dig inte, mediet är väl förslutet och läcker inte ut. Därför återvinns värmepumpar som miljöfarligt avfall när de tjänat ut efter cirka 20 år. Forskning pågår för att hitta nya typer av köldmedium.
 
Återvinn din värmepump.
För korrekt avfallshantering måste förpackningen deponeras på en återvinningsstation eller hos din återförsäljare. Alla värmepumpar har delar som ska återvinnas. För att få hjälp med det kan du vända dig till din installatör och i annat fall du kan du själv åka till återvinningsstationen. Det är viktigt att pumpens kylmedel, kompressorolja och elektronik återvinns på rätt sätt. CTC:s övriga produkter ska också återvinnas, kontakta en installatör om du känner dig osäker på hur.
 
Kvalitet ISO-9001:
Vi skapar förtroende hos våra kunder genom att våra produkter håller högsta Kvalitet.
Kvalitet i allt vi gör från utveckling-produktion- marknadsföring-försäljning - service och
support är avgörande för både våra kunder och för oss. Vi skall därför kontinuerligt
förbättra vår Kvalitet genom att:
Organisation, kvalitetssystem och arbetssätt löpande omprövas och anpassas till givna behov,erhållna erfarenheter och information från våra kunder och medarbetare och eller krav från myndigheter.Leverera produkter som fungerar i enlighet med specifikation och prestanda, i rätt tid och i rätt mängd.Tillgodose eller överträffa kundernas förväntningar och intressen.
 
Ladda hem vår miljöpolicy (länka)
Ladda hem ISO-Certifikat 9001 (länka)
Ladda hem ISO-Certifikat 14001 (Länka)